Wynagrodzenie ryczałtowe
  • porada prawna w siedzibie Kancelarii lub w formie elektronicznej – 100 zł + 23% VAT
  • wynagrodzenie ryczałtowe – stała wysokość wynagrodzenia ustalona przy zleceniu danej sprawy lub przy nawiązaniu współpracy:
  • - sprawy jednorazowe - stawka dotyczy wynagrodzenia za kompleksowe poprowadzenie zleconej sprawy w danej instancji przed sądem.

Najczęściej taki sposób rozliczania ma miejsce w przypadku spraw cywilnych, w których w prosty sposób można ustalić wartość przedmiotu sporu, tj. ile jest warta rzecz, o którą spór się prowadzi, bądź o jaką sumę strony się spierają. W przypadku spraw cywilnych wysokość wynagrodzenia jest ustalana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1349 ze zm.).

  • - stała obsługa prawna - wynagrodzenie za obsługę prawną za ustaloną z góry liczbę godzin pracy w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Kwota wynagrodzenia ustalana jest każdorazowo z poszczególnym zleceniodawcą.
Wynagrodzenie w/g stawki godzinowej
Wynagrodzenie z premią za sukces
Wynagrodzenie całkowicie indywidualne
template by BabooJaga Studio 2015