Prawo cywilne w tym prawo rodzinne i spadkowe
 • roszczenia o zapłatę
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • sprawy z zakresu prawa własności
 • redagowanie wniosków o stwierdzenie prawa nabycia spadku
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach spadkowych
 • doradztwo i postępowania sądowe w sprawach rodzinnych
 • doradztwo z zakresu majątkowych spraw małżeńskich oraz prowadzenie negocjacji z małżonkami
 • sprawy o rozwód /z orzekaniem i bez orzekania o winie/ lub separację
 • reprezentowanie klientów w sporach o podział majątku
 • dochodzenie alimentów na rzecz osób uprawnionych
Windykacja należności
 • dochodzenie i odzyskiwanie /egzekwowanie/ należności na drodze rozwiązań polubownych, sądowych i egzekucyjnych
 • przygotowywanie pozwów i pism procesowych
 • reprezentowanie klienta w sprawach sądowych o zapłatę
 • sporządzanie wniosków i pism egzekucyjnych
 • monitorowanie postępowania egzekucyjnego
Prawo konkurencji
 • doradztwo w zakresie prawa konkurencji
 • monitorowanie umów pod kątem występowania w nich klauzul niedozwolonych
Prawo pracy
 • doradztwo w zakresie prawa pracy
 • prowadzenie spraw przed sądami pracy
 • opiniowanie umów o pracę oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
Prawo budowlane
 • opiniowanie umów deweloperskich
 • przegotowanie umów o generalne wykonawstwo
 • doradztwo w zakresie prawa budowlanego
template by BabooJaga Studio 2015